Leveringsvoorwaarden

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van PSD en op alle overeenkomsten die PSD met opdrachtgever en/of afnemer sluit, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Eventueel bij de opdrachtgever en/of afnemer of een derde gebruikelijke algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. Onder opdrachtgever en/of afnemer verstaat PSD iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten van PSD afneemt en/of aan wie PSD aanbiedingen doet.

 

 1. Aanbiedingen. Alle aanbiedingen van PSD in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Iedere aanbieding is als een geheel te beschouwen en kan slechts in haar geheel worden geaccepteerd.

Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten, afbeeldingen, catalogi, (detail)tekeningen, ontwerpen, schema’s, gebruiksaanwijzingen, handleidingen en monsters zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.

PSD heeft het recht vergissingen en/of kennelijke fouten in offertes

te corrigeren indien aangetoond kan worden dat de in de offerte genoemde of gefactureerde bedragen in belangrijke mate afwijken van de bedragen die normaliter in rekening gebracht worden.

 

 1. Overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand zodra PSD de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt, wat zich het eerst voordoet.

Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door PSD tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden of werkzaamheden wordt geleverd en / of gepresteerd, dan wel extra kosten als gevolg van een andere uitvoering van het werk dan in de overeenkomst vermeld.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers of andere ondergeschikten van PSD binden PSD niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

 1. Prijzen. Alle prijzen zijn berekend: ‘af fabriek’, ‘Ex Works’, conform Incoterms 2010, exclusief omzetbelasting en alle overige belastingen en heffingen, verpakkingen, vracht en rechten. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden tijdens normale werkuren, voor gebruikelijke leveringstijden onder normale omstandigheden. PSD is gerechtigd kostprijsverhogende elementen die zich voordoen, te berekenen van de dag af waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door te berekenen in de prijs, met de verplichting voor opdrachtgever en/of afnemer de aldus verhoogde prijs in plaats van de oorspronkelijk overeengekomen prijs te betalen.

Onder dergelijke kostprijsverhogende elementen vallen in ieder geval: verstrekte en aanvaarde spoedopdrachten, prijsstijgingen van alle zaken en materialen die PSD aanwendt of nodig heeft bij de uitvoering van overeenkomsten, loonsverhogingen, verhoging of invoering van sociale lasten, belastingen of andere heffingen, alsmede koerswijzigingen in buitenlandse valuta waarin PSD heeft gehandeld of zal handelen bij de inkoop van de zaken.

Voor zover er sprake is van emballage door PSD is PSD gerechtigd aan opdrachtgever en/of afnemer emballagekosten in rekening te brengen tegen de bij PSD gebruikelijke tarieven.

 

 1. Levering en eigendom.

4 a. Levering. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering ‘af fabriek’, ‘Ex Works’, conform Incoterms 2010.

4 b. Eigendom. Alle door PSD geleverde en nog te leveren zaken blijven volledig in eigendom van PSD, totdat alle vorderingen die PSD heeft of zal verkrijgen op opdrachtgever en/of afnemer – voorwaardelijke en nog niet opeisbare vorderingen daaronder begrepen -, uit welke hoofde dan ook, volledig en zonder enig voorbehoud zullen zijn voldaan; totdat alle vorderingen van PSD als hiervoor bedoeld aldus zijn voldaan houdt opdrachtgever en/of afnemer alle zaken voor PSD.

Opdrachtgever en/of afnemer verplichten zich de door PSD geleverde zaken zorgvuldig op te slaan en te behandelen.

Opdrachtgever er/of afnemer verplichten zich om in geval zij krachtens het hierna sub 7 bepaalde geacht worden in gebreke te zijn gebleven, en in ieder geval indien enige betalingsverplichting jegens PSD niet, niet volledig, niet juist of niet tijdig is nagekomen, de zaken op eerste verzoek van PSD ter beschikking te stellen aan PSD en PSD in de gelegenheid te stellen de zaken weg te (doen) halen.

 

 1. Risico. Slechts indien en zolang de af te leveren of te bewerken zaken zich bevinden op de terreinen of in de opslagplaats van PSD of op de terreinen of opslagplaatsen waar het toezicht uitsluitend in handen van PSD is, zijn de zaken voor rekening en risico van PSD, echter niet langer dan tot aan het moment waarop PSD aan opdrachtgever en/of afnemer mondeling, telefonisch en/of schriftelijk mededeling heeft gedaan, dat de zaken voor afzending gereed liggen. Voor het geval PSD voorwerpen van opdrachtgever en/of afnemer in open of gesloten bewaring neemt, geschiedt de opslag voor risico van opdrachtgaver en/of afnemer.

 

PSD is niet aansprakelijk voor de schade welke direct of indirect is ontstaan tengevolge van diefstal, verduistering, brand, beschadiging, de wijze van opslag, corrosie, etc. PSD is slechts gehouden tot teruggave van het goed in de staat waarin het zich – al dan niet compleet – bevindt op het ogenblik van teruggave en vanaf de plaats van opslag.

 

 1. Transport. Alle zaken en materialen reizen vanaf het ogenblik van verlading en/of afzending volledig voor risico van opdrachtgever en/of afnemer, ook indien de verlader en/of expediteur door bemiddeling of op advies van PSD is ingeschakeld. Ook indien franco levering overeengekomen is, is opdrachtgever en/of afnemer aansprakelijk voor alle schaden (zoals transport-, brand-, waterschade, diefstal of verduistering en dergelijke) tijdens de verlading en het vervoer aan de zaken ontstaan of door de zaken veroorzaakt.

Opdrachtgever en/of afnemer is verplicht alle zaken en materialen op uitgebreide voorwaarden te verzekeren vanaf het ogenblik dat deze voor risico van opdrachtgever en/of afnemer zijn.

 

 1. Betaling. Betaling van de geleverde of gerepareerde zaken moet geschieden zonder enige korting binnen 30 dagen na factuurdatum. PSD behoudt zich het recht voor te leveren zaken respectievelijk gerepareerde zaken onder rembours te verzenden respectievelijk slechts tegen contante betaling vrij te geven; verzending onder rembours respectievelijk vrijgave tegen contante betaling zal in ieder geval geschieden in geval van voor PSD nieuwe relaties c.q. opdrachtgevers en/of afnemers. lndien de omvang of de aard van een opdracht daartoe naar het bindende oordeel van PSD aanleiding geeft, heeft PSD het recht vooruitbetaling te verlangen in twee of meer termijnen, waarbij de eerste termijnbetaling zal plaatsvinden bij opdracht en de laatste uiterlijk bij levering.

 

Indien bij het verlenen van de opdracht een aanbetalingstermijn/ opdrachttermijn is overeengekomen of door PSD in rekening is gebracht, blijft deze aanbetalingstermijn/ opdrachttermijn ook bij annulering van de opdracht door opdrachtgever en/of afnemer verschuldigd, ook al mocht door PSD ten tijde van de annulering nog geen aanvang zijn gemaakt met de feitelijke uitvoering van de opdracht.

 

Verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats zodra dit bekend is. Verrekening van wijziging van arbeidslonen en van de prijzen van grondstoffen, van materialen, onderdelen, etc., en van alle andere onkosten, alsmede verrekening van eventuele boeten en koersverschillen, vindt plaats bij levering. PSD behoudt zich ongeacht het voorgaande evenwel het recht voor in een eerder stadium facturen terzake van verrekening te verzenden.

 

Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan PSD dit deel leveren. In dit geval moeten de facturen van PSD die betrekking hebben op de gedeeltelijke levering binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan.

 

Indien opdrachtgever en/of afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft PSD, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties, maar nooit lager dan 2%. In afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten zijn alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever en/of afnemer, welke kosten door partijen worden geschat op tenminste 15% van de factuurwaarde met een minimum van € 500,-, onverminderd de verplichting van opdrachtgever en/of afnemer tot vergoeding van eventuele hogere kosten.

 

Opdrachtgever en/of afnemer is niet bevoegd op grond van beweerde gebreken van de geleverde zaken of om welke redenen ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk te weigeren of op te schorten.

 

Indien opdrachtgever en/of afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat opdrachtgever en/of afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens PSD te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van opdrachtgever en/of afnemer, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen of andere vermogensdelen, is PSD gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

 

PSD is te allen tijde gerechtigd, ook nadat zij een bestelling geheel of gedeeltelijk uitgevoerd heeft, alvorens verder te leveren, van opdrachtgever en/of afnemer te verlangen dat hij ten gunste van PSD zekerheid stelt voor de betaling in de door PSD gewenste vorm en omvang.

 

Indien opdrachtgever en/of afnemer de zaken op de uit de overeenkomst voortvloeiende datum en plaats niet in ontvangst neemt, laat dit zijn betalingsverplichtingen onverlet, als waren de zaken wel in ontvangst genomen. In de opslag van de zaken wordt door PSD voorzien voor rekening en risico van opdrachtgever en/of afnemer. lndien opdrachtgever en/of afnemer zulks schriftelijk verzoekt, zorgt PSD voor rekening en risico van opdrachtgever en/of afnemer voor de verzekering van de zaken, zonder dat PSD hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.

 

Het vaststellen van maten en gewichten c.q. kwaliteiten geschiedt, zo hij zulks wenst, in tegenwoordigheid van opdrachtgever en/of afnemer, aan de fabriek. Slechts dit aan de fabriek geconstateerde maat en/of gewicht vormt de grondslag voor de aflevering respectievelijk de betalingsverplichting. De betalingsverplichting gaat in op de zesde werkdag na melding voor afname.

 

 1. Beproevingen en Keuring. De kosten voor eventuele beproevingen komen voor rekening van opdrachtgever en/of afnemer. Zij geschieden buiten enige verantwoordelijkheid van PSD voor daardoor veroorzaakte schade aan personeel en materiaal in dienst of onder toezicht van respectievelijk toebehorend aan opdrachtgever en/of afnemer. Opdrachtgever en/of afnemer vrijwaart PSD volledig en stelt PSD volledig schadeloos voor aanspraken van derden tengevolge van beproevingen. Opdrachtgever en/of afnemer is gehouden tijdig en kosteloos alle instructies van PSD op te volgen ter zake van de beproevingen. Indien keuring van het geleverde is overeengekomen, dient deze plaats te vinden binnen 14 dagen nadat PSD aan opdrachtgever en/of afnemer bericht heeft gezonden dat het geleverde ter keuring gereed is. Heeft de keuring niet binnen deze termijn plaatsgevonden, dan worden de zaken of werkzaamheden geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd.

lndien de keuring wordt voorafgegaan door beproeving zal de keuring niet kunnen plaatsvinden dan nadat PSD gedurende een redelijke tijd in de gelegenheid is geweest eventuele bij de beproeving gebleken en als zodanig door opdrachtgever en/of afnemer gesignaleerde gebreken of bezwaren te herstellen of op te heffen, indien en voor zover PSD gehouden is de aldus gesignaleerde gebreken of bezwaren te herstellen of op te heffen.

In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd.

Onverminderd de garantieverplichtingen van PSD zal goedkeuring en/of acceptatie elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van PSD uitsluiten.

 

 1. Levertijd. De levertijd gaat in nadat PSD de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in het bezit van PSD zijn en opdrachtgever en/of afnemer aan PSD bovendien, in overeenstemming met de wensen van PSD, de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft

gesteld.

lndien bovendien bij aanneming der opdracht betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij het aannemen van de opdracht vervalt, zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij door beproeving in de fabriek van PSD gereed zijn gebleken of, indien zij niet in de fabriek van PSD beproefd worden, wanneer zij ter keuring respectievelijk ter verzending gereed zijn, een en ander nadat PSD opdrachtgever en/of afnemer daarvan in kennis heeft gesteld.

lndien tussentijdse wijzigingen in een opdracht worden aangebracht, wordt de levertijd voor de duur van de door de wijziging ontstane extra werkzaamheden verlengd. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, zal opdrachtgever en/of afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst  samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

lngeval in afwijking van het hierboven bepaalde, met betrekking tot overschrijding van de levertijd per afzonderlijke schriftelijke overeenkomst een boete is bedongen zal deze boete niettemin beperkt zijn tot ten hoogste in totaal 5 % van de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen aannemingssom. PSD is echter geen enkele boete verschuldigd of tot enige vergoeding gehouden, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht of van andere omstandigheden, van de wil van PSD onafhankelijk, ook al waren deze reeds te voorzien op het ogenblik dat PSD de opdracht schriftelijk aannam.

 

 1. Overmacht. lndien PSD tengevolge van overmacht niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen binnen een redelijke termijn, heeft zij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Opdrachtgever en/of afnemer is in dat geval verplicht aan PSD reeds gemaakte onkosten te vergoeden.

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever en/of afnemer niet meer van PSD kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, (dreiging van) terroristische aanslag, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, onwerkbare weersomstandigheden, natuurgeweld, brand, elektriciteitsstoornis, andere ernstige storingen in het bedrijf van PSD of diens leveranciers, niet of niet-tijdige levering van zaken en diensten door derden, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen en beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege.

 

 1. Garantie. PSD garandeert de deugdelijkheid van door haar geleverde zaken gedurende een periode van 6 maanden na de datum van aantoonbare ingebruikneming doch uiterlijk 24 maanden na de datum van levering. De garantie geldt alleen voor zaken welke door PSD zelf vervaardigd zijn; voor zaken welke door PSD zijn gebruikt, bewerkt of verwerkt en voor zaken welke in opdracht van PSD door onderaannemers respectievelijk producenten zijn vervaardigd, is PSD derhalve nimmer aansprakelijk.

ln geval van zaken welke door PSD zijn gebruikt, bewerkt of verwerkt en in geval van zaken welke in opdracht van PSD door onderaannemers respectievelijk producenten zijn vervaardigd, zal PSD desgevraagd en uitsluitend buiten rechte ten behoeve van opdrachtgever en/of afnemer haar eigen garantierechten geldend trachten te maken voor rekening en risico van opdrachtgever en/of afnemer.

 

Niet onder de garantie vallen gebreken als gevolg van slijtage, overmatig gebruik, onjuiste installatie of plaatsing door opdrachtgever en/of afnemer c.q. door hem ingeschakelde derden, ondeskundige, verkeerde of slechte behandeling door opdrachtgever en/of afnemer c.q. door hem ingeschakelde derden, gebrekkig en/of onvoldoende onderhoud en/of reparatie, verkeerd manoeuvreren en in het algemeen invloeden van buiten waarop PSD geen invloed heeft.

 

De garantieverplichting van PSD geldt niet zolang opdrachtgever en/of afnemer zijn betalings- en andere verplichtingen niet volledig is nagekomen.

 

Een reclame schort de betalingsplicht niet op.

 

De garantieplicht geldt alleen ten opzichte van opdrachtgever en/of afnemer en vervalt indien deze enige verandering aanbrengt in de door PSD geleverde goederen, of derden daaraan zonder voorafgaande schriftelijk goedkeuring van PSD werkzaamheden daaraan verrichten.

Iedere garantieclaim vervalt indien deze niet schriftelijk is ingediend uiterlijk 14 dagen na het constateren van het betreffende defect.

 

lngeval opdrachtgever en/of afnemer aan PSD grondstoffen of zaken ter bewerking verstrekt, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen.

 

De garantieplicht houdt uitsluitend in: herstel en/of vervanging en/of nieuwe constructie binnen Nederland van die onderdelen die ondeugdelijk zijn gebleken, een en ander ter uitsluitende beoordeling en keuze van PSD.

 

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten, kosten van demontage en montage, dokkosten, helling- en/of bokkosten, sleepboothulp, vrachtkosten, opslagkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

PSD is nimmer gehouden om herstel, vervanging of reconstructie in het buitenland plaats te laten vinden. Ingeval PSD bereid is herstel, vervanging of reconstructie in het buitenland plaats te laten vinden, zijn alle daardoor ontstane meerkosten, vergeleken bij dezelfde werkzaamheden verricht in Nederland, geheel voor rekening van opdrachtgever en/of afnemer. lngeval van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij is PSD gerechtigd toegezegde werkzaamheden in het buitenland uit te stellen en aangevangen werkzaamheden in het buitenland op te schorten of te staken.

 

 1. Aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van PSD is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

 

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, waaronder begrepen vergoeding van kosten, schade en rente wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende zaken, schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, gevolgschade, benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade direct en/of indirect bij opdrachtgever en/of afnemer of derden veroorzaakt, andere indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van PSD, is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PSD.

 

PSD is nimmer aansprakelijk terzake van schending van octrooien, merken, modellen, licenties of andere rechten en aanspraken van derden – al dan niet gebaseerd op rechten van intellectuele of industriële eigendom – in geval van gebruik van gegevens, modellen, tekeningen, instructies, documentatie en dergelijke, welke PSD door of namens opdrachtgever en/of afnemer met betrekking tot de opdracht zijn verstrekt; op PSD rust geen enkele controleplicht in deze.

 

Opdrachtgever en/of afnemer vrijwaart PSD en stelt PSD schadeloos voor alle kosten, schade en rente, welke voor PSD direct en/of indirect ontstaan als gevolg van rechten, aanspraken en/of maatregelen van derden (hoe ook genaamd en ongeacht of deze gebaseerd zijn op de wanprestatie en/of onrechtmatige daad of anderszins), zowel in als buiten rechte, terzake van voorvallen, handelen of nalaten, waarvoor PSD ingevolge deze leveringsvoorwaarden tegenover opdrachtgever en/of afnemer niet uitdrukkelijk aansprakelijk is.

 

Onverminderd het bovenstaande is in alle gevallen de totale eventuele aansprakelijkheid van PSD jegens opdrachtgever en/of afnemer en derden beperkt tot het bedrag dat op grond een verzekeringspolis uitgekeerd wordt, dan wel indien de verzekeringspolis voor het voorval geen dekking biedt een totaal bedrag gelijk aan tien procent (10%) van het origineel overeengekomen orderbedrag.

 

 1. Tekeningen, berekeningen, etc. Tekeningen, ontwerpen, ramingen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, schema’s, systemen, methoden, gebruiksaanwijzingen en overige gegevens, alsmede de intellectuele eigendomsrechten op deze gegevens blijven eigendom van PSD, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of aan derden ter hand gesteld, dan wel ter inzage gegeven. Detailtekeningen behoeven door PSD niet verschaft te worden.

 

Bovenvermelde bescheiden dienen op eerste verzoek van PSD onmiddellijk te worden teruggegeven.

 

 1. Opslag. Schroeven, gietwerk, modellen, monsters etc., die door opdrachtgever en/of afnemer ter beschikking worden gesteld of door PSD in opdracht zijn vervaardigd, worden door PSD niet verzekerd tegen brand, diefstal, verduistering, roest, corrosie of oxydatie, beschadiging en andere risico’s; zij worden geheel voor rekening en risico van opdrachtgever en/of afnemer opgeslagen en gebruikt. Opdrachtgever en/of afnemer is verplicht deze te verzekeren.

14 a. Afkomend materiaal. Alle afkomende materialen worden eigendom van PSD, tenzij PSD te kennen geeft op de eigendom van de afkomende materialen geen prijs te stellen.

 

 1. Annulering. Annuleringen door opdrachtgever en/of afnemer zijn slechts geldig na schriftelijke acceptatie van PSD, die nimmer gehouden is annulering te accepteren; ingeval van geaccepteerde annulering blijft het in artikel 7 van deze Leveringsvoorwaarden bepaalde onverminderd van kracht.

lngeval PSD, anders dan in geval van overmacht, niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen, stelt zij opdrachtgever en/of afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte en geldt de opdracht daarmede als geannuleerd. lngeval van annulering door PSD is PSD gehouden reeds ontvangen bedragen terug te betalen en de direct door opdrachtgever en/of afnemer ten gevolge van annulering geleden schade te vergoeden, met een maximum van 10% van de bij de origineel overeengekomen aannemingssom.

 

 1. Toepasselijk recht; bevoegde rechter. Op alle met PSD gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de vestigingsplaats van PSD.

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met PSD gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van PSD, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In afwijking hiervan kan ter uitsluitende keuze van PSD besloten worden dat een geschil wordt beslist door middel van arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederland Arbitrage Instituut, met benoeming van 1 of 3 arbiters, dit ter uitsluitende keuze van PSD. De arbitrage vindt plaats in Groningen.

 

 1. Ondersteuning. Opdrachtgever en/of afnemer verplicht zich aan PSD op eigen initiatief alle door PSD voor de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden en levering van materialen en zaken vereiste informatie en gegevens te verstrekken.

Opdrachtgever verplicht zich om zowel op eigen initiatief als op verzoek van PSD al hetgeen te doen en na te laten dat nodig of wenselijk is om PSD in de gelegenheid te stellen de opdrachten correct en tijdig uit te kunnen voeren.

 

 1. Afwijkingen. PSD is bevoegd af te wijken van de opdracht voor zover dit redelijkerwijs vereist is om tot het gewenste resultaat te geraken, waaronder uitdrukkelijk begrepen gewijzigde productiemethoden.

 

 1. Zekerheden. Alle zaken, gelden, geldswaarden en documenten welke PSD voor de opdrachtgever onder zich heeft en krijgt van of namens opdrachtgever en/of afnemer zijn aan PSD verpand als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever en/of afnemer en PSD is gerechtigd alle aan het pandrecht verbonden rechten en bevoegdheden uit te oefenen. Het hiervoor bedoelde pandrecht

wordt geacht tot stand te zijn gekomen telkens op het moment dat PSD of een derde voor PSD die zaken, gelden, geldswaarden en documenten onder zich krijgt.

Ieder van de vennootschappen van PSD is steeds bevoegd om al hetgeen een of meer vennootschappen van PSD opeisbaar of onder voorwaarde van opdrachtgever en/of afnemer te vorderen heeft, te verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van opdrachtgever en/of afnemer op een of meer van de vennootschappen van PSD, ongeacht de valuta waarin die vorderingen luiden.

 

In geval door PSD te leveren zaken en materialen en in geval van reparatiegoederen, welke ondanks een daartoe strekkend verzoek van PSD niet binnen twee maanden zijn afgehaald c.q. afgenomen door opdrachtgever en/of afnemer is PSD gerechtigd vanaf het moment dat de zaken, materialen en reparatiegoederen afgehaald c.q. afgenomen konden worden aan opdrachtgever en/of afnemer opslagkosten rekening te brengen en de betreffende zaken en materialen te (doen) verkopen, onverminderd de bevoegdheden van PSD uit hoofde van een eventueel toepasselijk  pandrecht van PSD.

PSD is bevoegd zich uit de verkoopopbrengst van de conform het voorgaande verkochte zaken en materialen te voldoen en zal een eventueel overschot, onverminderd de compensatiebevoegdheid van PSD krachtens deze leveringsvoorwaarden, voldoen aan opdrachtgever en/of afnemer.

 

 1. Artikelbenoeming. De benoeming van de artikelen van deze leveringsvoorwaarden strekt ter oriëntatie en heeft geen zelfstandige betekenis.

 

 

 1. REPARATIES AAN SCHEEPSSCHROEVEN

Met inachtneming van het overige in deze leveringsvoorwaarden bepaalde gelden in geval van schroefreparaties tevens nog de navolgende aanvullende voorwaarden:

 

 1. PSD is bevoegd aangenomen reparatiewerkzaamheden hetzij zelf te verrichten hetzij deze werkzaamheden geheel of gedeeltelijk) uit te besteden aan derden. PSD is ingeval van reparatiewerkzaamheden nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte materiële en/of immateriële schade welke aan of door een scheepsschroef dan wel het schip of de installatie waarvan deze een onderdeel uitmaakt of waartoe deze behoort en hetgeen zich daarop of daarin bevindt of daarvan deel uitmaakt, is veroorzaakt.

 

 1. 23. Voor de door PSD buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van PSD om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.